top of page
santiago.jpg

CECOOP

Centro de Estudos Cooperativos da USC

Organización

 

Son Órganos de Goberno do CECOOP:

  1. O Consello do Centro.

  2. O Director.

  3. O Secretario.

O Consello do Centro está formado polo Director, o Secretario, un representante da Xunta de Goberno, dous representantes da Dirección Xeral de Relacións Laborais, un do Consello Galego de Cooperativas e tres representantes do persoal científico adscrito ao centro.

Composición

 

O persoal científico está integrado por profesores, axudantes e investigadores que realicen ou realizasen investigacións no ámbito do cooperativismo, pertencentes ás áreas de coñecemento de Dereito Mercantil, Dereito do Traballo e da Seguridade Social, Dereito Civil, Dereito Financieiro, Economía Financieira, Contabilidade e Organización de Empresas. Previo informe do Consello do Centro, poderán incorporarse a el profesores ou investigadores doutras áreas de coñecemento, ou doutras Universidades galegas con outra publicada e especializada en materia de cooperativismo ou personal que preste servicios na Xunta de Galicia con funcións vinculadas ó cooperativismo e titulación mínima de Licenciado/a ou equivalente.

Normativa

Polas disposicións da LOU, Estatutos da USC, polo Regulamento de creación e funcionamiento de centros propios da USC, polo Convenio de constitución asinado entre a Xunta de Galicia e a USC e polo seu propio Regulamento aprobado pola Xunta de Goberno da USC.

Obxectivos
  1. Promover, impulsar e desenvolver o coñecemento, a investigación e a difusión de materias que lle son propias.

  2. Levar a cabo as tarefas de formación e ensinanza que sexan promovidas ou encomendadas pola USC ou pola Xunta de Galicia.

  3. Establecer vínculos de colaboración con outras organizacións galegas, nacionais ou internacionais con obxectivos converxentes cos do CECOOP.

  4. Participar na ensinanza do Terceiro Ciclo e de Postgrado no marco da organización programada para o efecto pola USC.

  5. Crear e manter unha biblioteca especializada dentro da USC.

  6. Promover a publicación dunha revista especializada en temas cooperativos e de economía social

objetivos.jpg
bottom of page